ADMC AUDITCONSULTING
Servicii
Având o echipă formată din profesioniști cu experiență, ADMC AUDIT CONSULTING S.R.L., societate autorizată și specializată în lucrări de contabilitate și audit financiar, vă ofera o gamă completă de servicii privind:

Întocmirea și verificarea documentației primare justificative specifice activității desfășurate de societate în conformitate cu reglementările actuale (Ordinul M.F.P.nr.3512/2008, Legea Contabilității nr.82/1991 și Legea 571/2003 privind Codul Fiscal coroborată cu HG 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului Fiscal).

Întocmirea și/sau verificarea lucrărilor complete de contabilitate pentru operatori economici (societăți comerciale, PFA-uri, cabinete de avocatură, CMI-uri, ONG-uri etc.) din toate domeniile de activitate, pentru toate operațiunile contabile întocmite în conformitate cu Ordinul 3055/2009 și Legea 82/1991: trezorerie, imobilizări-amortizări, împrumuturi, venituri-cheltuieli, închideri lunare, stabilirea rezultatelor, întocmirea indicatorilor financiari și raportarea lunară a acestora către managerii societății.

Întocmirea și raportarea declarațiilor fiscale, asigurând consultanță de specialitate financiar-contabilă și fiscală, analiza impactului modificărilor legislative asupra activității cu asigurarea de propuneri și soluții în vederea optimizării efectelor acestor modificări cu scopul creșterii rentabilității afacerii, în conformitate cu Codul Fiscal actualizat și cu toate celelalte reglementări specifice în vigoare.

Arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile Legii Contabilității, a Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală.

Instruirea comisiilor de inventariere cu privire la modul de desfășurare a inventarierilor patrimoniale și întocmirea dosarului privind inventarierea, în scopul reflectării corecte în evidențele contabile ale elementelor patrimoniale, în conformitate cu reglementările în vigoare(Legea contabilității, Codul Fiscal, Ordin M.F.P. 2861/2009 și alte reglementări specifice în vigoare).

Întocmirea de analize și rapoarte pentru manageri: cash-flow-uri, bugete de venituri și cheltuieli și prognoze la nivelul societății și pe centre de profit.

Întocmirea lucrărilor și a rapoartelor de expertiză contabilă extrajudiciară în conformitate cu metodologia și normele specifice autorizate de CECCAR.

Întocmirea rapoartelor de audit financiar pentru situațiile financiare (bilanț conform normelor interne și europene, autorizate de Camera Auditorilor Financiari).

Auditarea proiectelor finanțate din fondurile europene nerambursabile; realizarea lucrărilor specifice posturilor: ”responsabil financiar”, ”expert contabil” și ”auditor financiar” necesare implementării proiectelor de finanțare pe fonduri nerambursabile.

Întocmirea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize financiare și întocmirea dosarelor pentru credite bancare sau alte tipuri de finanțare cu fonduri rambursabile sau nerambursabile.

Întocmirea lucrărilor autorizate de ”resurse umane”: întocmirea documentației specifice (contracte de muncă, acte adiționale, decizii de personal, state de salarii, declarația privind taxele, impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii sau alte venituri asimilate / drepturi de autor / contracte civile etc.), completarea și transmiterea datelor în programul ”REVISAL în conformitate cu reglementările actuale”.

Întocmirea și depunerea documentației și a declarațiilor de impozite și taxe pentru PFA-uri: registrul de încasări și plăți, registrul inventar, declarațiile de venit estimat și realizat etc. .
Website made by Brand Concept